באזז חיובי

דניאל מעבירה לנו באזז שקוסט מנסים לייצר. מכיון שהפרסום מופנה לאפיקים חיוביים, צוות Gold-CPA גאה לתת יד (אגב, הלינק למטה אינו פעיל).

קוסט

חזון מגשים חלום

זוהי הזדמנות נפלאה עבורך ליצור שינוי אמיתי בקהילה שלך.

תחרות חזון מגשים חלום של Ernst & Young שונה מכל מה שהכרת עד כה. יש לך את ההזדמנות להקים מיזם שישפיע על הקהילה- ולזכות בפרס כספי של $5,000 שיסייע לך להוציא את המיזם אל הפועל!

בנוסף- כל אחד מחברי הקבוצה המנצחת יזכה בחצי מלגת לימודים שנתית ובמחשב נייד.

רוצה להשתתף בתחרות? זה מאוד פשוט!

עליך להקים קבוצה עם חבריך לחוג לחשבונאות ולהציע רעיון לתכנית שתהיה לה השפעה משמעותית על הקהילה שלך  באחד משלושת התחומים בהם פועלת Ernst & Young בקהילה: יזמות, חינוך, סביבה (יח"ס)

אנחנו מחפשים את ההצעות היצירתיות, המקוריות והמשפיעות ביותר, אתה בוחר איפה לפעול ובאיזו דרך.

איך יוצאים לדרך?

בשלב הראשון עליך ליצור קשר עם יועץ Ernst & Young במוסד האקדמי בו אתה לומד.

על מנת לקבל פרטים נוספים על התחרות ולאתר את יועץ Ernst & Young שלך, היכנס לאתר:

www.ey.com

* הטקסט מופיע בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד

סטאז'

11.10.2010

מחפשים אצלינו סטאג'ר עם אוריינטציה לתחום המחשבים ומערכות מידע. אם יש נסיון מוכח קודם בביקורת ענ"א זה כמובן נהדר.

אם יש מעוניינים, קו"ח אלי למייל או ביום רביעי. בכיף.

הוראות ותנאים לאישור דוחות כספיים

תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) תשע-2010

תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע – 2010 (להלן: "תקנות החברות") פורסמה לאחרונה.

בהתאם לסעיף 171(ג) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") נקבע כי: "הדוחות הכספיים יאושרו בידי הדירקטוריון, ייחתמו בשמו, ויובאו לפני האסיפה השנתית".

עוד נקבע בסעיף 171(ה) לחוק החברות כי לשר המשפטים סמכות לקבוע הוראות ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספיים. בשל כך פורסמו תקנות החברות.

תקנות החברות קובעות כי חברה ציבורית[1] [למעט חברה כאמור בסעיף 171(ד)] לחוק נדרשת למנות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן: "הועדה").

להלן מאפייני הועדה:

 • מספר חבריה לא יפחת משלושה[2].
 • יו"ר הועדה יהיה דירקטור חיצוני.
 • כל חבריה יכהנו כדירקטורים בחברה ורוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים.
 • לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית[3].
 • חברי הועדה נתנו הצהרה טרם מינויים כאמור בתקנות החברות.
 • המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בועדה יהיה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור אחד חיצוני לפחות.

 

יצויין כי ועדת ביקורת אשר מתקיימים בה התנאים שלעיל יכולה לשמש בנוסף כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

תקנות החברות קובעות כי בטרם הבאת הדוחות הכספיים לדיון ואישור הדירקטוריון התקיים הליך אישור הדוחות הכספיים כלהלן:

א.        הועדה לבחינת הדוחות הכספיים דנה בישיבותיה וגיבשה המלצה לדירקטוריון בדבר:

 • ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים.
 • הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי.
 • שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים.
 • המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד.
 • הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.

ב.        רואה החשבון המבקר יזומן לכל ישיבות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

ג.          המבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבות הועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן.

ד.        הועדה העבירה לדירקטוריון את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים תוך זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון וכן עליה לדווח לדירקטוריון על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבדיקה.

ה.        הדירקטוריון דן במסגרת אישור הדוחות הכספיים בהמלצות הועדה.

 

תחולה 

הוראות תקנות החברות יחולו על אישור דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 ואילך.

 


[1] חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור, למעט חברות ציבוריות שניירות הערך שלהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל בלבד או שהם רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל בלבד.

[2] כחבריה לא ימונו יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור שמועסק על יד החברה או מעניק לחברה שירותים דרך קבע וכן בעל השליטה או קרובו (קרוב הינו: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה).

[3] כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, אשר הותקנו מכח סעיף 240(א1)(2) לחוק החברות.

 מתוך חוזר מחלקה מקצועית של BDO זיו האפט

חיפוש עבודה

BDO מחפשים מתמחה לביקורת חיצונית עם נסיון ביישום התקינה הבין לאומית.

מי שמכיר, מוזמן להעביר אלי קו"ח